top of page

Krutbrukets historia

Träffpunkt Krutbruket är en plats för möten som ligger i anrik byggnad i Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Åkers krutbruk var en svensk tillverkare av bland annat krut som grundades på 1500-talet och som tillverkade krut fram till 1993.Åkers krutbruk låg ursprungligen i Forssa, men flyttade i slutet av 1700-talet 1 km norrut till Åkers Styckebruk, närmare bestämt Rocksta kronohemman. Det är inte känt exakt vilket år krutbruket grundades. Anders Krutmakare fick 1552 i uppdrag av Gustav Vasa att ”anlägga krutverk vid strömmar som nedrinna i Mälaren”, och krutbrukets existens är åtminstone belagt på 1580-talet.

Ursprungligen var verksamheten vid krutbruket statlig, och cheferna utsågs av svenska kronan. Även utländsk kompetens rekryterades, bland annat i form av en tysk ”pulvermakare” vid namn Heinrich Leschhorn, som utsågs 1641. Vid något senare tillfälle övergick krutbruket i privat regi. En senare ägare var lagman Rönqvist, som övertog krutbruket 1828, och det stannade i hans släkts ägo till 1889.

2 januari 1889 övertog åter staten verksamheten. Under den första tiden i statlig regi bestod produktionen av svartkrut, men därefter skedde en omfattande förnyelse och utbyggnad av krutbruket som gjorde det till en kemisk industri i mer egentlig mening. 1893–1894 uppfördes en anläggning för produktion av röksvagt krut, varefter tillverkningen av svartkrut upphörde. 

Under 1889 till början av 1920-talet ökade arbetsstyrkan på Åkers krutbruk från 19 personer (en förman och 18 arbetare) till ett 130-tal. Verksamheten styrdes av Arméförvaltningen. Under andra världskriget och de intensiva svenska försvarsförberedelserna sysselsattes runt 800 personer, och Åkers krutbruk blev en del av Försvarets Fabriksverk (FFV), där de statliga försvarsindustrierna samlades. FFV uppgick 1991 i Celsius AB och 1993 upphörde kruttillverkningen vid Åkers.


Efter att krut- och ammunitionstillverkningen upphört, och i samband med omstrukturering av Celsius-koncernen, bildade de återstående delarna av Åkers krutbruk, fokuserade på skyddsteknik, Åkers Krutbruk Protection AB.

bottom of page